Print this page

Учебници и учебни помагала

 

За основните учебни дисциплини са издадени учебници и ръководства за лабо­раторни упражнения и курсово проектиране. Основните от тях са представени по-долу.

 

До 1956 г. в направлението „Машинно  инженерство“ в съответствие с действащия тогава  учебен план студентите са изучавали две дисциплини от Приложната механика – „Машинна кинематика“ четена от инж. Д. Минчев и „Машинна  динамика“ четена от проф. В. Геров, чийто асистент е бил бъдещия професор Михаил Константинов. От 1957 г. двете дисциплини се обединяват в „Теория на механизмите и машините“. Учебникът Теория на механизмите и машините с автор М. Константинов (Техника, 1959) е първият и по мнението на колегията най-качественият и пълен учебник по дисциплината. Обхваща кинематична геометрия, структура, кинематика и кинетостатика на равнинните механизми; в това число и синтез; динамика на машинен агрегат с една степен на свобода, елементи на теория на трептенията и виброметрия.

Проблемите съдържащи се в така наречения „черен“ учебник далеч надхвърлят по обем съдържанието на учебната програма с най-големия хорариум четен някога в университета от 75 часа лекции приведени към един семестър.

   
 

Впоследствие през 1964 г. е издаден учебникът Теория на механизмите и машините с автори М. Константинов и И. Неделчев (Техника, 1964).

   
 

Учебникът Теория на механизмите и машините с автори М. Константинов, А. Вригазов, Е. Станчев и И. Неделчев (Техника, 1980) представлява пръв опит за написване на условно казано „национален" учебник с автори от трите Висши училища – ВМЕИ–София, МЕИ–Варна и ВИМЕС–Русе и след почти двадесет годишно четене на курса вече с новия учебен план с хорариум 60 часа лекции приведени в един семестър. За разлика от първия учебник в този за пръв път в български учебник са включени въпроси от геометрия на зацепването на цилиндрични зъбни колела с прави зъби – основен закон на зацепва­нето, относително плъзгане между профилите, продължителност на зацепването, изместване (корекции) и методи за формообразуване на еволвентния профил. Проблеми и въпроси вън от утвърдената учебна програма за онзи период от време не са включени.

   
   

Поради изчерпване в книгораз­пространение на горните два учебника за нуждите на студентите от машино­строителните направления в Техническия университет - София е издаден учебникът-записки Теория на механизмите и машините (ТУ-София, 1978) с автори М. Константинов, Ал. Вригазов и В. Живков, който съдържа всички въпроси, които са застъпени в учебните програми по „Теория на механизмите и машините“ за студентите от машиностроителните специалности. Включени са и някои перспективни въпроси от областта на автоматите, манипулаторите и роботите, които засега не са застъпени в учебните програми. При написването му авторите освен натрупания собствен опит от препода­ването на дисциплината са използвали широко научните и методични достижения в областта на Теория на механизмите и машините, отразени в учебната литература по „Теория на механизмите и машините“.

   

Десет години по-късно за собствени нужди в Издателството на тогавашното ВМЕИ–София е отпечатан учебникът Теория на механизмите и машините с автори А. Вригазов, М. Милков и Ст. Павлов (ТУ-София, 1988).

   

Учебникът Теория на механизмите и машините с автори Н. Минчев, В. Живков, К. Енчев и П. Стоянов (Техника, 1991) е следващият национален учебник с автори от Висшите училища, в които се чете дисциплината „Теория на механизмите и машините“, а имено: Технически университет–София, Технически университет–Варна, Висше техническо училище „Ангел Кънчев“–Русе и Технически университет–Габрово.

   
   

В следващите двадесет години последователно са издавани локални учебници и записки както следва: учебник по Теория на механизмите и машините с автори А. Вригазов, М. Милков и Ст. Павлов (ТУ-София, 1993); учебник по Теория на механизмите и машините с автор П. Генова (ТУ-София, 1994) за студентите от ИПФ Сливен на ТУ-София; учебник по Теория на механизмите и машините с автори Н. Минчев, В. Живков, П. Стоянов и О. Алипиев (Софттрейд, 2011) – предназначен за нуждите на Технически университет–София, Технически университет–Варна, Русенски университет и Технически университет–Габрово., в който са включени допълнителни теми от теорията на зъбното зацепване, вибро-изолацията на машини и съоръжения, динамични проблеми при балансиране на еластични  валове, закони на движение на агрегати при сили зависещи от положението и скоростта, елементи от динамиката на системи с повече степени на свобода, елементарни задачи от синтеза и др.

 
 
   

Ръководството Задачи и курсово проектиране по Теория на механизмите и машините с автори А. Вригазов, Ц. Недев и М. Милков (Техника, 1963) се явява първото учебно помагало за студените от професионалното направление „машинно инженерство“, когато в учебния план са фигурирали лекции, семинарни упражнения, лабора­торни упражнения и курсово  проектиране. По това време е бил въведен ежеседмичен тестов контрол с кратки въпроси, проверявани с шаблони.

   

Ръководство за Курсово проектиране по Теория на механизмите и машините с автори П. Ценов, Л. Михайлов, Д. Карадимитров и М. Мошков (Техника, 1975). Дванадесет години след първото ръководство по „Теория на механизмите и машините“ поради  изчерпването му и големият брой студенти  по това време у нас, колектив от катедрата прави разширено и подобрено издания в обем от 270 страници с по-голям брой задачи за семинарните упражнения и разработени варианти за четирите курсови работи - кинематичен анализ на шест звенен механизъм, гърбичен механизъм, зъбно зацепване и динамика на машинен агрегат.

   

Ръководството за курсово проектиране поТеория на механизмите и машините с автори П. Ценов, Д. Карадимитров, Д. Патьов, Г. Кънчев и И. Златинов (Техника, 1981, 1988) е създадено за подпомагане на студентите, изучаващи курса по ТММ. В него са застъпени всички раздели от учебната програма, а именно – структура, кинематика, синтез на равнинни механизми, кинетостатика и динамика на машинен агрегат с една степен на свобода, като същевременно се дава практическа насоченост за овладяване на преподавания материал. Разработени са числени примери за курсовата работа по предмета с конкретни указания за последователността на работа. По някои въпроси може да се ползва от техници и инженери за решаване на конкретни проблеми от практиката.

   

Поради бързото изчерпване в разпространителската мрежа (по това време имаше голям брой студенти в профила машинно инженерство), колектив от Технически университет–София, Технически университет–Варна, Висше техническо училище „Ангел Кънчев“–Русе и Технически университет–Габрово разработи и отпечата ръководството Теория на механизмите и машините – примери и задачи с автори Н. Минчев, К. Енчев, П. Стоянов и Ст. Павлов (Техника, 1993).

   
   

Ръководството Теория на механизмите и машините – задачи и курсово проектиране с автори В. Гълъбов, Т. Стоев, Т. Тодоров, Б. Станков и В. Драганов (ТУ-София, 1996, Софттрейд, 2000) е създадено с цел да подпомогне изучаващите курса по „Теория на механизмите и машините“. Решаването на задачи и разработването на курсови работи са необходими условия за овладяването на учебния материал. Ръковод­ството трябва да се използва успоредно с учебника по ТММ. Разработените теми са полезни и за инженерно-техническите кадри, занимаващи се със проектиране на механизми и машини.

Във всяка глава са дадени кратки методични указания, решени са типови задачи, дадени са кратки указания за курсовото проектиране.

   
   

Ръководство за лабораторни упражнения по Теория на механизмите и машините с автор В. Живков (Техника, 1975). След обновяване на лабораторната база на катедрата чрез комплексната доставка на три комплекта професионално изработени стендове за кинематичен анализ (дешифриране), гърбични механизми, определяне на масови инерционни моменти на тела и структури, к.п.д. на различни предавателни и преобразуващи механизми, зъбно зацепване, редуктори и мултипликатори и др. се налага разработването на ръководство, съобразено с методиката, съдържаща се в паспортните данни на всеки от доставените стендове, уреди и устройства.

   

В учебника Машинознание с автори Ц. Недев, В. Гълъбов, А. Лилов и А. Андонов (Софттрейд, 1999, 2002) са дадени  основни сведения за кинематиката и динамиката на точка, тяло и механична система, ориентирани към изследване на механизми и машини, които намират приложение в различни области на техниката. Разгледани са още някои основни въпроси, свързани с изучаване на съпротивлението на материалите, статиката и елементите на машините и уредите, балан­сирането на ротори, механичните трептения и виброзащитата.

Учебникът е предназначен за студентите от ФКСУ, ФЕТТ и ФТК. Той може да бъде полезен и за студенти от други, немашинни специалности.

   

Учебникът Машинознание с автори В. Гълъбов, Р. Долчинков и Н. Николов (Ирита 2004, 2005, 2008, Янита Я С, 2010, 2013) обединява знания от теоретичната механика, теорията на механизмите и машините, съпротивлението на материалите, както и други общо инженерни сведения за машините и уредите, за техните възли и детайли. Учебният материал е съобразен с възможностите за усвояването му от студентите чрез самостоятелна подготовка след изслушване на възловите лекции по дисциплината. Учебникът е написан за студентите от ФКСУ, ФТК и ФЕТТ и може да се ползва и при обучение на студенти от други немашинни специалности.

   
   

Учебникът Механика (Машинознание) Част I. Основи на техническата механика и Част II. Машинни елементи, механизми и машини с автори В. Живков, Ст. Павлов и А. Андонов (ТУ-София, 2005) е предназначен за студентите от Стопанския факултет, специалност „Индустриален  мениджмънт“, като дава общ поглед върху машинната механика и включва проблеми от кинематиката, статиката, динамиката, машинните елементи и механизмите. Прилагайки интегрираният подход са изложени основните понятия, теории, закони и методология за изграждане на машините и механизмите.

 
   

Ръководството по Машинознание за лабораторни упражнения (Софтрейд, 1999, 2011) е предназначено за студентите от ФКСУ, ФЕТТ и ФТК. В него са изложени основните лабораторни упражнения, необходими за усвояване на учебния материал. Целта е да се вникне във физическата същност на разглежданите проблеми, да се създадат умения за боравене с измервателна апаратура и да се изгради усет към научен експеримент. В ръководството са включени лабораторни упражнения по технически измервания, съпротивление на материалите, механика, теория на механизмите и машините и машинни елементи. Във всяко лабораторно упражнение е описана целта на работата, теоретичните предпоставки, използваната опитна апаратура, последователността за провеждане на упражнението и оформянето на получените резултати във вид на протокол. В ръководството са включени и заданията за курсовата работа на студентите.

   

В учебник-записките Машинни елементи и механизми с автори П. Генова и А. Андонов (ТУ-София, 1991) са застъпени въпросите залегнали в едноимената учебна програма за студентите от Електротехническия факултет, за тогава съществува­щите специалности Електрически машини и апарати, Електрически централи, мрежи и системи и Електроснабдяване и електрообзавеждане. Обединява­нето на двете учебни дисциплини (МЕ и ТММ) позволява комплексно разглеждане на проблемите при проектирането на  механизми и машини, по подобие на действителното решаване на проблемите в инженерната практика – синтез на структурата по зададени изисквания за функционалност, кинематични и динамични параметри, конструиране на сборни единици (възли) и детайлите от електрическата машина, по условията за якост, коравина, технологичност, ергономичност и т.н. Засягат се понятия и елементарни въпроси  от оптимизация на  конструкцията. След повече от десетилетие поради изчерпване на записките по МЕМ в университетската книжарница се преиздаде от друг авторски коолектив следващото подобно учебно помагало.

   
 

В учебника Машинни елементи и механизми Част I. Основи на теорията на механизмите и машините и Част II. Елементи и динамика на машините с автори А. Андонов, В. Живков и Ст. Павлов (ТУ-София, 2004) са обединени курсовете по учебните дисциплини Теория на механизмите и машините и Машинни елементи. Обединя­ването на двете дисциплини позволява комплексно изучаване на проблемите за проектиране на механизми и машини, т.е.така, както те се решават в техническата практика – синтез на схемата по зададени изисквания за функционалност, кинематични и динамични качества, конструиране на детайлите и връзките между тях по условията за якост, коравина, технологичност, ергономичност, техническа естетика и др. Аналогично при решаване на обратната задача, т.е. при анализ на реално съществуващ или конструиран механизъм или машина, се изследват както функционалните, кинематичните и динамичните качества на схемата, така и товароносимостта, якостта и коравината на елементите на конструкцията.

 
 
   

Ръководството за курсово проектиране и лабораторни упражнения по Машинни елементи и механизми с автори А. Андонов, В. Живков и Ст. Павлов (ТУ-София, 1995, АВС Техника, 2002) е предназначено да подпомогне студентите от Електро­техническия факултет по учебната дисциплина „Машинни елементи и механизми“ с акцент върху разработване на курсовата работа и провеждане на лабораторните упражнения по дисцип­лината.

Ръководството е съобразено с учебна програма по дисциплината и съдържа голям обем справочни материали. Това го прави полезно пособие и за конструкторските бюра.

   
   

Поради изчерпване на количествата в разпространителската мрежа е издадено второ преработено издание на Ръководството за курсово проектиране и лабораторни упражнения по Машинни елементи и механизми с автори А. Андонов, В. Живков и К. Стоичков (Софтрейд, 2011), което включва допълнени теми от динамични проблеми в релетата и прекъсвачите, както и актуални справочни материали.

   
   

Учебникът-записки Теория на точността на механизмите с автор П. Ценов (ТУ-София, 1971) е разработен като учебно пособие за студентите от тогавашната  специалност „Механично уредостроене“ по едноименната учебна  дисциплина. Основавайки се на вариационните методи е предложена методология за определяне на влиянието на разсейването по нормалния закон за разпределение на основните размери на звената от механизма върху закона за движение на изпълнителното звено.

   
   

Учебник-записките Динамика на промишлени роботи и манипулатори (ТУ-София, 1985) с автор П. Генова е предназначен за курсистите от Школата по „Механични системи в роботиката“ към След-дипломната Квалификация (СДК). Учебник-записките са Посветени на структурата и кинематиката на манипулационни системи. По-специално внимание е отделено на динамичните им модели, изградени върху диференциалните принципи на механиката, еквивалентни точкови маси, принципа на Гауск, уравненията на Лагранж от втори род и уравненията на  Апел. Отделено е внвимание и на планирането и стратегията на движенията на манипулационните  системи. Частично е разгледана и устойчивостта на систематта „манипулатор-двиганел-управление“. Като пример е проведен динамичен анализ на Робот РБ – 211.

   

Учебникът Синтез на механизми в робототехниката (ТУ-София, 1992) с автор В. Гълъбов съдържа основни методи за синтез на механизми, които се използват в робототехни­ката, машиностроенето и информатиката. Структу­рите на механизмите са представени в приложна форма, свързана с основното им функционално предназначение. Механо-математическите модели за синтез са ориен­тирани към използване на изчислителна техника. Повечето от тях са представени таблично, което улеснява използва­нетоим. Изложението е свързано с все повече налагащия се в развитите страни мехатронен подход при проектиране на механизми.

Предназначен е за студенти, специализан­ти, аспиранти, преподаватели, научни работници и инженери-механици, които проектират машинни автомати, манипулатори, специални роботи и мехатронни устройства.

   

Учебник Динамика на многоцилиндрови бутални машини с автори В. Геров и М. Константинов (Техника, 1963). През 1960 г. в учебния пран за студентите от  специалността  „Двигатели с Вътрешно Горене и Автомобили“ в пети курс (при 11 семестъра срок на обучение) е въведена едноименната дисциплина с курсов проект. В учебника на проф. В. Геров и неговия аистент М. Константинов са разгледани честоти и форми на свободните усукващи трептения на колянови валове по метода на Нейман, принудени трептения под действие на периодични възбуждащи сили по метода на Видлер с крайна цел определяне на динамичните напрежения в коляновия вал при главните и полу главни хармоници в работния диапазон на двигателя.

   

Учебникът Динамика и трептения на ДВГ с автори В. Севастакиев, В. Живков и Е. Маринов (Техника, 1986) е предназначен за студентите от специалността „Транспортна техника и технологии“, специализация „Двигатели с вътрешно горене“ от университетите, обучаващи по тази специалност. Съдържа теми от привеждане на сили, маси и еластичности в многоцилиндрови двигатели, усукващи трептения във валопровода на двигателя (собствени стойности и собствени вектори, принудени трептения, динамични напрежения в коляновия вал породени от главни и полу-главни хармоници, демпфери и антивибратори и др.), вибро изолация и фундиране на ДВГ, шум и шумо изолация.

   

Ръководството за лабораторни упражнения и курсов проект по Динамика и трептения на ДВГ с автори В. Живков, Ст. Павлов и Г. Беров (ТУ-София, 1978) включва лабораторни упражнения по експери­ментално определяне на амплитудно-честотните харак­теристики на линейни механични системи с една и две степени на свобода, по аналогово моделиране на механични системи, по експериментално определяне на масови и еластични параметри на звената от ДВГ, определяне на принудените трептения на системи с краен брой степени на свобода и по пресмятане и настройка и експериментално изследване на демпфери и анти­вибратори. Във втората част от учебното помагало са дадени задание и общи указания относно разработва­нето на курсовия проект по „Динамика и трептения на ДВГ“. В приложенията са изложени най-често срещани­те инженерни методи за определяне на собствените честоти на линейни системи с краен брой степени на свобода.

   

Ръководство за курсово проектиране и лабораторни упражнения Трептения и фундиране на ДВГ с автор Ст. Павлов (ТУ-София, 1990). След поредната реформа на учебните планове, състояща се в замяната на курсовия проект с курсова работа и намаленият брой на лабораторните упражнения, както и поради изчерпване на Ръководството за лабораторни упражнения и курсов проект по Динамика и трептения на ДВГ от 1978 год., в печатната база на университета е издадено настоящото ръководство.

   

Учебникът Машинна механика с автори Ст. Павлов, Н. Николов, И. Милев и К. Стоичков (ТУ-София 2008) обединява знания от динамиката на машини с еластични звена, идентификация и динамичен синтез, трептения, вибрации и виброзащита на машините и шум в машините, както и други общо инженерни сведения за машините, за техните възли и детайли.

Учебният материал е съобразен с възможностите за усвояването му от студентите чрез самостоятелна подготовка след изслушване на възловите лекции.

Учебникът е написан в съответствие с учебните програми за подготовка на магистри от МТФ на Технически университет – София. Учебникът може да се ползва и при обучение на студенти от машинни специалности на ТУ-София и други висши учебни заведения.

   
   

Ръководството за лабораторни упражнения по Технология, проектиране и приложение на МЕМС с автори Г. Тодоров и Т. Тодоров (ТУ-София, 2011) е предназначено за студентите от МТФ, МФ, ФАИО и ФЕТТ. В него са дадени методични указания и теоретичните основи на лабораторни упражнения по микро електромеханични устройства (МЕМС). Упражненията включват изследване на пиезоресистивни и пиезоелектрични сензори, калибриране и приложение на акселерометри. Изследват се вибрационни микрогенератори на енергия. Чрез система за записване на данни в програмна среда на LabVIEW определят сложни динамични зависимости и качествени показатели на актуатори със сплави с памет на формата, микротермоактуатори, глави на атомни силови микроскопи. Включена е и технологична част за лазерни микромашинни обработки.

   
   

Учебникът МЕМС: Проектиране и приложение Част 1. Основни енергийни преобразувания с автор Т. Тодоров (ТУ-София, 2013) дава знания за енергийните принципи, на които се основава действието на микро електромеханичните системи. Това са микросистеми с интегрирани в малък чип механична и електронна част. Микросистемите са основно сензори и актуатори. Примери за сензори са акселерометрите и жироскопите, в смартфоните, в предпазните възглавници на автомобилите и много други области. Актуатори са мастилено струйните принтери, микро-огледалата в прожекторите. В учебника са разгледани енергийните принципи: магнитен и електромагнитен, термо-механичен, електростатичен, тензо и пиезорезистивен. Описани са методите за моделиране на микросистемите и видовете еластични компоненти в МЕМС.

   
   

В ръководството за лабораторни упражнения Финомеханични устройства и микросистеми с автори Т. Тодоров и Р. Николов (ТУ-София, 2011) е дадена теорията и са обяснени експерименти за упражнения по микросистеми и свързаните с тях финомеханични устрой­ства. Една част от упражненията са посветени на микро електромеханичните системи, а другата на устройствата, използващи се за тяхното производство, изпитване, калибриране и настройване. Към тях спадат устройствата за точно линейно и ъглово позициониране и калибриране на микросистеми. Разгледани са задвиж­вания на клапани със сплави с памет на формата. Описани са методи и експерименти за изследване на връзката между деформация и напрежение в греди и техните дисипативни характеристики. Включени са изследвания на пиезоелектрични керамични и полимерни сензори.

   
   

Ръководството Product Development using MSC Adams (ТУ-София, 2012) с автор Ст. Гарабитов спомага за изгражда на навици за бързо създаване на изцяло параметризиран модел на произволна механична система. Възможно е дефинирането на приложено натоварване, определяне на параметрите на кинематични ефекти и впоследствие получаване на данни, които са идентични с резултатите от реалните тестове на системата. MSC ADAMS е основна част от една ефективна, динамична платформа за виртуално моделиране. Пакетът се използва в разработването на сложни машини и механизми в големите машиностроителни предприятия. Това ръководство е предназначено за студенти, изучаващи “Product Development using MSC Adams”. Лабораторните упражнения, са предназначени за изграждане на основни умения в използването на системата.

   

Учебникът Анализ и синтез на механизми с помощта на MSC ADAMS (ТУ-София, 2015) с автори В. Живков, Н. Николов, Ст. Гарабитов, Я. Стоянова и Л. Кочев описва методи за симулация и анализ  на поведението на твърди и еластични тела с моделиране на наложените ограничения и връзки както и приложените сили, контакти и триене във връзките. MSC ADAMS е основна част от една ефективна, динамична платформа за виртуално моделиране. Софтуерния пакет MSC Adams се използва с голям успех в разработването на сложни машини и механизми в големите машино­строителни предприятия Учебникът е предназначен за студенти от последните курсове на бакалавърските програми на МТФ по специалностите „Индустриални тех­нологии„ и „Компютърно проектиране и технологии в ма­шиностроенето, но може да е от полза и на магистри във факултета или на студенти от други, сродни факултети.

   

Ръководството за курсово проектиране по Машинни елементи и механизми с приложение на KISSsoft с автори К. Стоичков, И. Милев и К. Камберов (ТУ-София, 2015) е предназначено да подпомогне студентите от Електро­техническия факултет по учебната дисциплина „Машинни елементи и механизми“ с акцент върху разработване на курсовата работа с помощта на продукта KISSsoft.

   

Книгатата Интердисциплинна парадигма на трибологията с автори Н. Манолов и М. Кандева (ТУ-София, 2010) е първа по рода си, посветена на нова интердисциплинна парадигма на трибологията. Анализирано е парадигмалното състояние на триболо­гията като световен феномен, като са отчетени постиженията на българската трибологична школа към ТУ-София с ръководител проф. дтн Н. Манолов. На основата на триализма, като нов онтологичен модел за света, са разработени научно-методологичните основи на новата парадигма и е направен интердесциплинен прочит на трибологията във всичките й измерения.

Монографията е издадена със съдействието на Балканската трибологична асоциация с мандат на управление на Обществото на триболозите в България в периода 2008-2011 г. с председател М. Кандева.

   

Монографията Контактният подход в инженерната трибология с автор М. Кандева (ТУ-София, 2012) отразява нова гледна точка за трибологията и контактния подход като общо-научни интелектуални продукти на нашето време. В нея са представени научно-методологични и приложни постижения от 20 годишен системен труд на автора, адресирани към феномени и процеси на инженерната трибология, Зелената трибология, демо­графските проблеми, инженерното знание и образование, трибоекологичните измерения на автотранспорта.

Монографичният труд е издаден с финансовото съдействие на фонд „Научни изследвания” при МОНТ по договор № ДНИМ 01/80.

   
   

 

 


Previous page: Награди
Next page: Контакти