Print this page

Учебни дисциплини

 

В момента катедра ТММ води обучение в практически всички факултети на ТУ-София по следните основни дисциплини:

ОКС „Бакалавър“

 • „Машинознание” за студенти от ФКСУ, I курс, специалност „Компютърно и софтуерно инженерство”, хорариум 2+0+1+к.р., титуляр: доц. д-р, д-р инж. мат. Яна Стоянова;
 • „Машинознание” за студенти от ФЕТТ, I курс, специалност „Електроника”, хорариум 2+0+1+к. р., титуляр: доц. д-р инж. Мара Кандева;
 • „Машинознание” за студенти от ДПФ, I курс, специалност „Инженерна физика”, хорариум 2+0+1+к. р., титуляр: доц. д-р инж. Мара Кандева;
 • „Механика II” (на английски език) за студенти от ФАИО, I курс, специалност „Индустриално инженерство”, хорариум 2+1+0+к.р., титуляр: гл. ас. д-р Иван Данчев;
 • „Теория на механизмите и машините” за студенти от МТФ, II курс, специалности „Индустриални технологии” и „Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето”, хорариум 2+1+1+к.р., титуляр: доц. д-р инж. Стефан Гарабитов;
 • „Теория на механизмите и машините” за студенти от МФ, II курс, специалности „Машиностроене” и „Мехатроника”, хорариум 2+1+1+к.р., титуляр: доц. д-р инж. Стефан Гарабитов;
 • „Теория на механизмите и машините” (на английски език) за студенти от МФ, II курс, специалност „Мехатронни системи”, хорариум 2+2+2, титуляр: проф. д-р. инж. Тодор Тодоров;
 • „Теория на механизмите и машините” (на английски език) за студенти от МФ, II курс, специалност „Машинно инженерство”, хорариум 2+0+2+к.р., титуляр: проф. д-р. инж. Тодор Тодоров;
 • „Теория на механизмите и машините” (на английски език) за студенти от МТФ, II курс, специалност „Съвременни индустриални технологии”, хорариум 3+1+1+к.р., титуляр: проф. д-р. инж. Тодор Тодоров;
 •  „Теория на механизмите и машините” за студенти от ЕМФ, II курс, специалности „Хидравлична и пневматична техника” и „Проектиране и технологии за облекло и текстил”, хорариум 2+1+1+к. р., титуляр: доц. д-р. инж. Вътко Драганов;
 • „Теория на механизмите и машините” за студенти от ТФ, II курс, специалност „Транспортна техника и технологии”, хорариум 2+1+1+к. р., титуляр: доц. д-р инж. Вътко Драганов;
 • „Машинознание” за студенти от СФ, II курс, специалност „Индустриален мениджмънт”, хорариум 3+0+2, титуляр: чл. кор. проф. д.т.н. инж. Венелин Живков;
 •  „Машинни елементи и механизми” за студенти от ЕФ, II курс, специалности „Електроенергетика и електрообзавеждане” и „Електротехника”, хорариум 2+0+1+к. р., титуляр: доц. д-р инж. Костадин Стоичков;
 • „Техническа механика” за студенти от ФКСУ, II курс, специалност „Информационни технологии в индустрията”, хорариум 3+0+2+к.р., титуляр: доц. д-р инж. Мара Кандева-Иванова;
 • „Теория на механизмите и машините” за студенти от ЕМФ, III курс, специалности „Топлотехника” и „Топлоенергетика и Ядрена енергетика”, хорариум 3+1+1+к. р., титуляр: доц. д-р. инж. Вътко Драганов;
 • „Вибрации и динамика” (на английски език) за студенти от ФАИО, III курс, специалност „Индустриално инженерство”, избираема дисциплина, хорариум 2+0+1, титуляр: чл. кор. проф. д.т.н. инж. Венелин Живков;
 • „Микроелектромеханични системи (МЕМС)“ (на английски език) за студентите от МФ, III курс, специалност „Мехатроника”, хорариум 3+0+2, титуляри: проф. д-р. инж. Тодор Тодоров и проф. д-р инж. Георги Тодоров (МТФ);
 • „Компютърни системи и мрежи в индустрията” за студенти от МТФ, III курс, специалност „Компютърно проектиране и технологии в      машиностроенето”, хорариум 2+0+1, титуляр: доц. д-р инж. Александър Цокев;
 • „PDM системи и управление на веригите на доставки” за студенти от ФКСУ, III курс, специалност „Информационни технологии в индустрията”, хорариум 3+0+1, титуляр: доц. д-р инж. Александър Цокев;
 • „Процесна информация и обработка” за студенти от ФКСУ, III курс, специалност „Информационни технологии в индустрията”, хорариум 2+0+1+к.р., титуляр: проф. д-р инж. Тодор Тодоров;
 •  „Механика на робототехнически системи” за студенти от МТФ, IV курс, специалност „Индустриални технологии”, избираема дисциплина, хорариум 2+0+2, титуляр: проф. д.т.н. инж. Витан Гълъбов;
 • „Динамика и синтез на управляеми машинни агрегати” за студенти от МТФ, IV курс, специалност „Индустриални технологии”, избираема дисциплина, хорариум 2+0+2, титуляр: доц. д-р инж. Стефан Гарабитов;
 • „Компютърен синтез и анализ на механизми и механични системи” за студенти от МТФ, IV курс, специалност „Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето”, избираема дисциплина, хорариум 2+0+2+к.р., титуляр: доц. д-р инж. Стефан Гарабитов;
 • „Микротехника” за студенти от МФ, IV курс, специалност „Мехатроника”, избираема дисциплина, хорариум 3+0+2, титуляри: проф. д-р. инж. Тодор Тодоров и доц. д-р инж. Димитър Дяков (МФ);
 • „Механични основи на микроелектромеханичните системи” (на английски език) за студенти от ФАИО, IV курс, специалност „Индустриално инженерство”, избираема дисциплина, хорариум 2+0+2, титуляр: проф. д-р инж. Тодор Тодоров;
 • „Елементи на инженерното проектиране с използване на MSC Adams” за студенти от ФКСУ, IV курс, специалност „Информационни технологии в индустрията”, избираема дисциплина, хорариум 3+0+2, титуляр: доц. д-р инж. Стефан Гарабитов;
 • „Елементи на инженерното проектиране с използване на MSC Adams” (на английски език) за студенти от МТФ, IV курс, специалност „Съвременни индустриални технологии”, избираема дисциплина, хорариум 2+0+2, титуляр: доц. д-р инж. Стефан Гарабитов;
 • „Микротехнологии и МЕМС” (на английски език) за студенти от МТФ, IV курс, специалност „Съвременни индустриални технологии”, хорариум 2+0+2+к.р., титуляр: проф. д-р. инж. Тодор Тодоров.

 

ОКС „Магистър“

 • „Микро-електромеханични и електронни системи“ за студенти от МФ, I курс, специалност „Мехатроника”, хорариум 2+0+2, титуляри: проф. д-р. инж. Тодор Тодоров и доц. д-р инж. Димитър Дяков (МФ);
 • „Технология и приложение на микро електромеханични системи (МЕМС)“ за студенти от МТФ, I курс, специалност „Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето”, хорариум 2+0+2, титуляри: проф. д-р инж. Тодор      Тодоров и проф. д-р инж. Георги Тодоров (МТФ);
 • „Микромехатроника“ (на английски език) за студенти от МФ, I курс, специалност „Мехатронни системи”, хорариум 2+0+2, титуляр: проф. д-р инж. Тодор Тодоров;
 • „Проектиране и изследване на прецизна техника” за студенти от МФ, I курс,  специалност „Машиностроене и уредостроене”, магистърска програма „Прецизна техника и уредостроене“, хорариум 2+0+2, титуляр: проф. д.т.н. инж. Витан Гълъбов;
 • „Динамика и трибология на машините” за студенти от МТФ, I курс, специалности „Машиностроителна техника и технологии” и „Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето”, хорариуми 2+0+2, титуляр: доц. д-р инж. Мара Кандева;
 • „Индустриална комуникация и индустриални мрежи” за студенти от МТФ, I курс, специалност „Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето”, избираема дисциплина, хорариуми 2+0+1, титуляр: доц. д-р      инж. Александър Цокев;
 • „Елементи на инженерното проектиране с използване на MSC Adams“ за студенти от ФАИО, I курс, специалност „Индустриално инженерство”, избираема дисциплина, хорариум 2+1+0, титуляр: доц. д-р инж. Стефан Гарабитов;
 • „Моделиране на разспространението на замърсителите в околната среда” за студенти от МТФ, I курс, специалност „Инженерна екология”, 2+0+2+к.р., титуляр: доц. д-р, д-р инж. мат. Яна Стоянова;
 • „Инженерна трибоекология” за студенти от МТФ, I курс, специалност „Инженерна екология”, избираема дисциплина, хорариуми 2+0+2, титуляр: доц. д-р инж. Мара Кандева;
 • „Основни принципи и приложение на микро- и наносистеми“ за студенти от ФЕТТ, I курс, специалност „Микротехнологии и наноинженеринг”, хорариум 2+0+2+к.пр., титуляр: проф. д-р инж. Тодор Тодоров;
 • „Микромеханични пиезоелектрични системи и сензори за честотен контрол“ за студенти от ФЕТТ, I курс, специалност „Микротехнологии и наноинженеринг”, избираема дисциплина, хорариум 1+1+2+к.пр., титуляр: проф. д-р инж. Тодор Тодоров;
 • „Mетрология и механични изпитания на микро и наносистеми“ за студенти от ФЕТТ, I курс, специалност „Микротехнологии и наноинженеринг”, избираема дисциплина, хорариум 1+1+2+к.пр., титуляр: проф. д-р инж. Тодор Тодоров;
 • „Микромеханика и нанотрибология“ за студенти от ФЕТТ, I курс, специалност „Микротехнологии и наноинженеринг”, избираема дисциплина, хорариум 1+1+2+к.пр., титуляр: доц. д-р инж. Мара Кандева.

 

ОКС „Магистър“ – изравнително и допълващо обучение

 • „Висша математика” за студенти от МТФ, I курс, специалност „Инженерна екология”, изравнително обучение, хорариуми 3+0+2,      титуляр: доц. д-р, д-р инж. мат. Яна Стоянова;
 • „Машинознание” за студенти от МТФ, I курс,      специалност „Инженерна екология”, изравнително обучение, хорариуми 3+0+1+к.р., титуляр: доц. д.т.н. инж. мат. Николай Николов;
 • „Основи на инженерното проектиране” за студенти от МТФ, I курс, специалност „Инженерна екология”, изравнително обучение, хорариуми 3+0+2, титуляр: гл. ас. д-р инж. Лъчезар Кочев;
 • „Машинознание” за студенти от МТФ, I курс,      специалности „Машиностроителна техника и технологии” и „Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето”, изравнително обучение, хорариуми 2+0+2, титуляр: доц. д.т.н. инж. мат. Николай Николов;
 • „Основи на конструирането и CAD” за студенти от МТФ, I курс, специалности „Машиностроителна техника и технологии” и „Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето”, изравнително обучение, хорариуми 2+0+2, титуляр: гл. ас. д-р инж. Лъчезар Кочев;
 • „Теория на механизмите и машините” за студенти от ЕМФ, I курс, специалност „Проектиране и технологии за облекло и текстил”, изравнително обучение, хорариуми 2+1+1+к.р., титуляр: доц. д.т.н. инж. мат. Николай Николов.