Print this page

За нас

           Катедра „Теория на механизмите и машините“ като самостоятелна катедра се обособява през юни 1974 г. Но учебните дисциплини и научноизследователските разработки, оформящи сегашния облик и периметър на дейност на катедрата, водят началото си още от далечната 1945 г. и са се развивали в унисон с развитието на техниката и науката за машинната механика. Затова учебният процес и научноизследователската дейност в сегашния им вид се базират на богат опит и традиции. Първият преподавател по основната учебна дисциплина „Теория на механизмите и машините“ (ТММ) е проф. Михаил Константинов (1954 г.), който става и първи ръководител на катедрата при нейното създаване. Затова с пълно основание основател на катедрата и учител на научно-преподавателските кадри може да се нарече проф. Константинов (1921 – 1991 г.). С школата, която изгради и с огромното си творчество, проф. Константинов е учен със световна известност и голям принос в развитието на ТММ като наука.

           В настоящия момент катедра ТММ води обучение по над 20 учебни дисциплини. Основната цел на преподаваните базисни учебни дисциплини е да дадат на студентите необходимите знания за механичната същност на машините, за да се осъществи прехода от общотехническите към конструктивните и технологични знания. Дисциплините спомагат за изграждане на инженерно-техническа култура, за развитие на творческо и изобретателско мислене при конструиране и усъвършенстване на машини и механични устройства.

            Катедра ТММ има утвърдени традиции в обучението на докторанти, като само през последните пет години в катедрата са обучавани над 30 докторанти по научните специалности „Теория на механизмите и машините“, „Динамика, якост и надеждност на машините, уредите, апаратите и системите“ и „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“, с което кат. ТММ заема лидерски позиции при обучението на докторанти не само в МТФ, а и в ТУ-София.

            Огромна и разнообразна е научноизследователската дейност на членовете на катедрата – публикации в страната и чужбина, участие в международни проекти, договори с фирми, патенти и изобретения, голям брой внедрени в промишлеността разработки с голям икономически и социален ефект. Много от преподавателите са привлечени за консултанти във фирми. Участието на всички преподаватели в научноизследователската работа позволява непрекъснато актуализиране на учебните програми и е гаранция за качество на учебния процес.

Виж повече

ОБУЧЕНИЕТО ПО ДИСЦИПЛИНАТА ТЕОРИЯ НА МЕХАНИЗМИТЕ И МАШИНИТЕ В НАЧАЛОТО НА НЕЙНОТО ПРЕПОДАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ

(Доклад, изнесен на 09.09.2011 г. на ежегодната конференция по "Механика на машините" във Варна и на 29.10.2011 г. - на научната конференция на Русенския университет)

доц. инж. Иван Неделчев, засл. проф. на Русенския университетNext page: Състав