Print this page

Докторанти

Катедра ТММ обучава докторанти в професионално направление 5.1 Машинно инженерство по докторските програми "Теория на механизмите, машините и автоматичните линии" (02.01.04), "Динамика, якост и надеждност на машините, уредите, апаратите и системите" (02.19.08) и "Автоматизирани системи за обработка на информация и управление" (02.21.07) и професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки по докторска програма "Информатика".

Към 10.05.2019 г. в катедрата се обучават 15 докторанти:

Докторска програма "Теория на механизмите, машините и автоматичните линии" (02.01.04)

Докторант Тема, ръководител/ръководители форма срок на обучение
1
Ангел Тодоров
„Изследване на възможностите за 3 и 5 осно обработване на импланти със сложна форма от високотвърди материали“
проф. д-р инж. Георги Тодоров
доц. д.т.н. инж. мат. Николай Николов
задочна
01.03.15-01.09.19

 

Докторска програма "Динамика, якост и надеждност на машините, уредите, апаратите и системите" (02.19.08)

Докторант Тема, ръководител/ръководители форма срок на обучение
2   Йордан Йорданов
 - отчислен с право на защита от 01.09.18
 „Синтез и якостно, динамично и уморно изследване на прикачни товарозахващащи съоръжения за тежки товари“
доц. д.т.н. инж. мат. Николай Николов
задочна
01.03.14-01.09.18
3
Мариана Колева
„Структурен, кинематичен и динамичен синтез на задвижващи системи за роботи“
проф. д-р инж. Радостин Долчинков
проф. д-р инж. Веселин Павлов
задочна 01.03.15-01.09.19
4
 Ивайло Пенев
„Синтез на бистабилни рекуперативни механизми, задвижвани чрез сплави с памет на формата” 
проф. д-р инж. Тодор Тодоров
проф. д.т.н. инж. Михаил Милков
задочна 01.03.16-01.06.19
5
 Георги Кюркчиев
 - отчислен с право на защита от 01.03.19
„Моделиране и изследване на процеса на лазерно послойно изграждане на метални структури“
проф. д-р инж. Георги Тодоров
редовна 01.03.16-01.03.19
6  Лазар Грозев
„Прилагане на виртуални технологии в производството
по метода LEAN“
проф. д-р инж. Георги Тодоров
доц. д.т.н. инж. мат. Николай Николов
задочна 01.03.17-01.03.21
7 Ангел Петков 
„Изследване на технологиите за прототипиране
на „умни“ устройства“
проф. д-р инж. Георги Тодоров
гл. ас. д-р инж. Явор Софронов
задочна 01.03.17-01.03.21

 

Докторска програма "Автоматизирани системи за обработка на информация и управление" (02.21.07)

Докторант Тема, ръководител/ръководители форма срок на обучение
8 Елена Ламбрева
 - прекъснат срок на обучение от 01.09.2018 до 01.09.2019
„Управление на проекти с развитие и внедряване на иновативни продукти и процеси“
проф. д-р инж. Георги Тодоров
доц. д-р, д-р инж. мат. Яна Стоянова
 задочна 01.03.15-01.03.20 
9 Марио Семков
 - прекъснат срок на обучение от 01.02.2019 до 01.10.2019
„Изследване на възможностите за виртуално прототипиране на мултифизични въздействия“
проф. д-р инж. Георги Тодоров
доц. д-р инж. Константин Камберов 
редовна 01.03.16-01.11.19
10 Цветалина Владимирова
 - прекъснат срок на обучение от 01.03.2018 до 01.03.2020
Оценка на риска и управление на индустриални замърсители“
доц. д-р, д-р инж. мат. Яна Стоянова
 доц. д-р Анна Димитрова
редовна 01.03.16-01.03.21
11 Владимир Илиев
„Когнитивни визуални методи за обработка и класифициране на изображения в индустрията”
доц. д-р инж. Александър Цокев
 доц. д-р инж. Антон Михайлов 
задочна 01.07.16-01.07.20 
12 Мария Дочева
Киберсигурност в контекста на Индустрия 4.0
доц. д-р инж. Александър Цокев
проф. д-р инж. Георги Тодоров 
задочна 01.07.17-01.07.21
13 Михаил Костов
„Виртуално моделиране на вертикални ферми”
доц. д-р инж. Константин Камберов
д-р Уйлям Шийт 
редовна 07.11.17-07.11.20 
14 Красимира Мекерова
„Адаптиране на методи за „пентестинг“ за индустриални информационни системи”
доц. д-р инж. Радослав Милчев
доц. д-р инж. Стефан Гарабитов 
редовна   01.03.18-01.03.21
15 Слави Маринов
„Подходи за реализиране на сигурност при Интернет на нещата (IoT) в контекста на Индустрия 4.0”
доц. д-р инж. Радослав Милчев
гл. ас. д-р инж. Ивайло Милев 
задочна   01.03.18-01.03.22
16 Невена Петрова
„Експертизи, свързани с киберсигурност при индустриални системи”
доц. д-р инж. Александър Цокев
 доц. д-р инж. Десислава Иванова
редовна  01.07.18-01.07.21
17 Мартин Гугутков „Приложение на технологията блокчейн при Индустрия 4.0”
доц. д-р инж. Александър Цокев
 проф. д-р инж. Пламенка Боровска
редовна 01.07.18-01.07.21

 

Докторска програма "Информатика"

Докторант Тема, ръководител/ръководители форма срок на обучение
18
Златина Ценова -
доктор от 12.03.2019
Оценка на риска при аварийни ситуации
в цинково производство
доц. д-р, д-р инж. мат. Яна Стоянова
свободна
04.07.17-04.07.19