Print this page

Лаборатории

Катедрата разполага с четири учебни лаборатории, две изследователски лаборатории и една техническа работилница. Методически разработени и материално осигурени са над 40 лабораторни упражнения, които обхващат голямата част от темите в учебните програми на съответните дисциплини, като четирите учебни лаборатории са осигурени със съответното стендово оборудване. В учебния процес активно се използват и изградените в МТФ пет компютърни зали, оборудвани със съвременна компютърна техника и лицензиран софтуер като SolidWorks, PTC Creo, Ansys, LabVIEW, KISSSOFT, MSC Adams и др.
Двете изследователски лаборатории на катедрата са оборудвани с множество стендове за изследователски цели, сред които: стенд за моделиране на транспортно средство с кинетичен акумулатор на енергия; функционален модел на специализиран робот за изваждане на отливки от машини за леене под налягане; уред за оценка на отливките от машини за леене под налягане на алуминиеви и цинково-магнезиеви сплави; учебен стенд на многоцелеви манипулатор за генериране на траектории; 3D скенер на фирмата NextEngine и др.
 
Учебна лаборатория 4204
Стенд за моделиране на транспортно средство с кинетичен акумулатор на енергия Учебен стенд на многоцелеви манипулатор за генериране на траектории
 
През 2014 г. към катедрата беше обособена учебна лаборатория по микро електромеханични системи (МЕМС) с ръководител проф. д-р инж. Тодор Тодоров. Лабораторията е оборудвана с най-съвременна апаратура и оборудване, като предстои нейното разширяване.
Лабораторията разполага със система за вибрационни изпитания на МЕМС, включваща вибриращи маси, функционален генератор, усилвател и лазерен доплеров виброметър. Създадени са стендове за изпитания на умни материали и за изследване на основните енергийни преобразувания Данните от мултифизичните измервания се обработват със система за запис на данни на National Instruments в среда на LabVIEW.
  
Учебна лаборатория 4213 по микро електромеханични системи (МЕМС)
   
Подготовка и провеждане на лабораторно упражнение по МЕМС
 
През 2015 г. към факултета са обособени две нови учебни лаборатории с ръководители от катедра „Теория на механизмите и машините“: лаборатория “Индустриални информационни системи” с ръководител доц. д-р инж. Александър Цокев и лаборатория „Управление на риска“ с ръководител доц. д-р, д-р инж. мат. Яна Стоянова.
 
Учебната лаборатория “Индустриални информационни системи” с ръководител доц. д-р инж. Александър Цокев до 01.03.2021 г. и доц. д-р инж. Антон Михайлов след 01.03.2021 г. е със статут на факултетна лаборатория към МТФ  и нейният ресурс се използва от всички катедри, лаборатории и звена на факултета. Основната цел на лабораторията е да предостави възможност за обучение и провеждане на изследвания с най-съвременните специализирани информационни технологии в областта на индустриалните процеси и потока на данни, индустриалната комуникация и технологиите за защита на трафика в индустрията. Предоставените ресурси се явят допълнително свързващо звено между различни учебни дисциплини на МТФ, което води до повишаване на квалификацията на студентите от всички бакалавърски и магистърски програми, както и до възможност за провеждане на изследвания в нови направления от преподавателите и докторантите на МТФ.Системите в лабораторията предоставят възможност за реализиране на изследвания, свързани с научни трудове за дисертации за образователната и научна степен „Доктор“, в една изключително актуална и рядко изследвана у нас област, а именно – индустриалните комуникации и защитата на данните в индустрията.Изградената индустриална комуникационна инфраструктура в лабораторията и използваните индустриални мрежови устройства и системи могат да се свържат към Прототипната лаборатория на МТФ, като по този начин цикълът на обучение на студентите бива затворен от гледна точка на проектиране чрез CAD, подготовка и верификация чрез CAM, бързо изготвяне на прототипи “rapid prototyping“ и управление на жизнения цикъл на продукта чрез PLM.Софтуерните продукти, използвани в лабораторията са свързани с PLM, PLM и ERP системи, виртуализация, програмиране, конфигуриране и анализиране на работата на специализирани индустриални комуникационни протоколи и устройства. Хардуерните модули включват вградени системи на Intel, специализирани защитни стени, Industrial Ethernet комутатори, IPv4 и IPv6 маршрутизатори, безжични точки за достъп и други.
 
Направления в изследванията на лаборатория „Индустриални информационни системи”
 
Учебната лаборатория „Управление на риска“, именована на гл. ас. д-р инж. Ина Янкова, с ръководител доц. д-р, д-р инж. мат. Яна Стоянова е със статут на факултетна лаборатория към МТФ и нейният ресурс се използва от всички звена на факултета.Основната  и цел е да предостави възможност за изследване и обучение в областта на управлението на риска в различни области като екология, изследователски и индустриални проекти, технически системи и др.Предоставените ресурси се явят допълнително свързващо звено между различни учебни дисциплини на МТФ, което води до повишаване на квалификацията на студентите от бакалавърските и магистърските програми, както и до възможност за провеждане на изследвания в нови направления от преподавателите и докторантите на МТФ.Структурата на лабораторията следва изискванията на ТУ-София и е под прякото ръководство на Декана на МТФ.При възможност и интерес от тяхна страна, докторанти се включват активно в изграждането и поддръжката на лабораторната база и развиват дейността на лабораторията.Дейността на  лабораторията е свързана със следните дисциплини от учебните планове на МТФ:
  1. Качество на околната среда и замърсяване;
  2. Управление на проекти;
  3. Моделиране на разпространението на замърсителите в околната среда.
Ресурсите в лабораторията могат да се използват за специализирани анализи на риска за външни организации, както и за консултации. Тази дейност е  регламентирана и съгласувана с ръководството на МТФ.
 
Направления в изследванията на лаборатория „Управление на риска”
 
През 2015 г. в резултат на успешно приключил проект по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 към факултета е разкрита лаборатория по "Дигитално изграждане на импланти" с ръководител доц. д.т.н. инж. мат. Николай Николов.
 
  
   
   
 
Съществен принос за облика на катедрата има лабораторията по "Трибология" (включена в структурата на кат. "Материалознание и технология на материалите" при МТФ на ТУ-София) с ръководител доц. д-р инж. Мара Кандева-Иванова. Лабораторията развива изключително активна дейност, като се очаква скоро да получи факултетен статут.
 

Previous page: Докторанти
Next page: Библиотека