Print this page

Изследователска дейност

Катедра Теория на механизмите и машините (ТММ) има дългогодишни традиции и висок престиж в научноизследователската дейност, особено по отношение на разработките, свързани с решаване на авангардни изследователски и инженерно-технически задачи на индустрията. Научноизследователската работа на катедрата се характеризира както с високото си качество и перспективност, така и със значителния си обем. От създаването на катедрата, академичният й състав има повече от:
 • 2700 публикации (статии, доклади, научни съобщения), отпечатани у нас и в чужбина;
 • 260 научни доклади, изнесени на международни конференции и конгреси;
 • 240 признати изобретения, в т. ч. патенти в чужбина – 24;
 • 330 разработени договорни теми;
 • 250 по-значителни внедрени разработки.
 
Главните направления на научните изследвания в катедрата са:
 
 • Структурно-метричен синтез и кинематичен анализ на механизми, машини, специализирани роботи и автоматични линии.
 • Динамичен анализ и синтез на машини, многоцилиндрови двигатели, специализирани роботи и съоръжения.
 • Проектиране на механизми, модули и средства за автоматизация на технологични, машини.
 • Трептения, устойчивост, виброизолация, виброзащита, моделиране и симулация на механични системи.
 • Кинетични акумулатори на енергия. Динамика на роторни машини и системи.
 • Микроелектромеханични системи.
 • Трибологични изпитания на композитни покрития, материали и смазки в различни експлоатационни режими.
 • Интердисциплинарни изследвания на контактни взаимодействия в трибологията.
 • Диференциални уравнения, асимптотични методи.
 • Моделиране на процеси в екологията.
 • Мрежова комуникация и защита на данни.
 • Автоматизирани системи за управление, приложение на изкуствения интелект в индустрията.

Научноизследователската работа обхваща както договорни разработки с публично финансиране (МОН, ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, вътрешен конкурс), така и договорни разработки с финансиране от индустрията. Много от тези разработки са в сътрудничество със звена от БАН, български и чуждестранни фирми и учебни заведения, както и с участие на изявени студенти.

 

СПИСЪК НА ЗНАЧИМИ НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ДОГОВОРНИ РАЗРАБОТКИ

Кинематични и динамични изследвания на електротелфер, 1965-69, р-л проф. М. Константинов.

Промишлени манипулатори и роботи, дог. № В в 3/73, р-л проф. М. Константинов.

Комплексни уредби по ТММ, Дог. № 853/74, р-л проф. М. Константинов.

Повишаване на производителността на стан „Блуминг - Слябинг1150” в М.К. „Кремиковци”, група "Спомагателно оборудване", дог. № 1021/75, р-л проф. М. Константинов.

Манипулатори и роботи за леярски и ковашко-пресови машини и линии – дог. № 2546/76, р-л проф. М. Константинов.

Критерии за стабилност при разтоварване на автомобилно полуремарке-самосвал с пълна маса 26 тона-дог. № 1254/1977 г.-ЛАДА към КТССМ, София, ръководител - чл. кор. проф. д.т.н. В. Живков.

Реконструкция на задвижващите и регулиращите механизми на машина „Зайдел” за конвертиране на синтетични влакна – дог. № 1241/1977 г., етапи: И2.2, И2.3, Р-л  - доц. Ал. Вригазов, кат. ТММ, МТФ, финансираща организация: Стопански комбинат „Витекс”-София.

Дешифриране на релациите между коефициентите на сигурност на огъване и контактна якост по фирмени каталози – дог. № 1266/77, р-л проф. П. Генова.

Устройство за зареждане на преса за вулканизиране на тежки автомобилни гуми с маса до 100 кг – дог. № 1279/1978 г. – СХК - г. Видин, ръководител - чл. кор. проф. д.т.н. В. Живков.

Повишаване на производителността на линиите за горещо и студено валцоване на ламарина в М.К. Кремиковци – дог. №1331/78, р-л проф. М. Константинов.

Ударно-импулсна система за стръскване на праха от електродите на електрофилтри – дог. № 1380/1979 г. – Институт по пречиствателна техника, София, ръководител - чл. кор. проф. д.т.н. В. Живков.

Проектиране на оптимални манипулационни шарнирно-лостови механизми, чрез нелинейно програмиране – дог. № 2955/1979 г., етап: П2.2, Ръководител – доц. к.т.н. инж. Б. Сачи, кат. ТММ, МТФ, финансираща организация: МНП.

Ускорен подбор на параметри на цилиндрично еволвентно зъбно зацепване с прави зъби с помощта на номограми и таблици, въз основа на анализ на фирмени каталози, документи и експериментални изследвания – дог. №1412/79, р-л проф. д-р П. Генова.

Изследване на възможностите за задвижване на кар с кинетичен акумулатор на енергия – дог. № 1630/1980 г. – НИПКИЕМ към „Балканкар”, София, ръководител - чл. кор. проф. д.т.н. В. Живков.

Гама механични модули, в.т.ч. сачмени цилиндрични направляващи за Р модули на ПМР и стенд за изпитване на модулен робот RRPRR – дог. № 73/81, р-л проф. д-р П. Генова.

Комплексна програма за разработване на гама модули за промишлени роботи - Комплексен дог. № 2150/81, р-л проф. М. Константинов.

Гама механични модули за промишлени манипулатори и роботи - договор №2150 1/81, р-л проф.М. Константинов.

Гама механични модули (R и Р) за промишлени манипулатори и роботи - договор №2150 2/81, р-л проф.М. Константинов.

Гама механични модули в т. ч. цилиндрични.направляващи за Р и R модули – дог. № 2150 1.6/81, р-л проф. д-р П. Генова.

Модули за ротация и транслация на базата на вълнови зъбни и фрикционни предавки – дог. № 2150 2/81, р-л проф. д-р П. Генова.

Гама транслационни модули за промишлени манипулатори и роботи – дог. № 2150 11/83, р-л проф. д-р В. Павлов.

Гама ротационни модули за промишлени манипулатори и роботи – дог. № 2150 12/83, р-л проф. д-р П. Генова.

Гама хващащи и следящи модули за промишлени манипулатори и роботи – дог. №2150 13/83, р-л проф. М. Константинов.

Изследване на външното уравновесяване на двигатели с вътрешно горене Д.З.152 и Д.З. 177 с оглед приложението им в мотокари универсални високоповдигачи с товароносимост от 1 до 2,5 тона – дог. № 1915/1982 г.- НИПКИЕМ при „Балканкар”-София, ръководител - чл. кор. проф. д.т.н. В. Живков.

Пневматичен манипулатор на модулен принцип с ротационни и транслационни модули - № 5001/83, р-л проф. д-р В. Павлов.

Теоретично и експериментално изследване на кинетични акумулатори на енергия за кари и системи за преобразуване на енергия –дог. № 447/1984 г. – НПТО „Балканкар”, София, ръководител - чл. кор. проф. д.т.н. В. Живков.

Автоматизиран стенд с кинетичен акумулатор на енергия и вихрова спирачка за комплексни изпитания на ДВГ и трансмисии/съединители, механични предавателни кутии, хидродинамични и други предаватели/в установени и неустановени режими-договор № 519/1984 г.- „Балканкар-техника”, София, ръководител - чл. кор. проф. д.т.н. В. Живков.

Теоретично и експериментално изследване на кинетичен акумулатор на енергия за кари и системи за преобразуване на енергия – дог. № 447-2/1984 г., „, етап: П2.2, чл. кор. проф. д.т.н. В. Живков., кат. ТММ, МТФ, финансираща организация НПТС „Балканкар”.

Теоретични изследвания в абластта на якостните пресмятания на кормилен механизъм полуинтегрален тип – дог. № 561/1985 г.-завод за кормилни механизми „Звезда”-г. Луковит, ръководител - чл. кор. проф. д.т.н. В. Живков.

Теоретични изследвания на кормилен механизъм интегрален тип, разработен на база МАЗ 53-36, дог. № 562/1985 г. - завод за кормилни механизми „Звезда”-г. Луковит, ръководител - чл. кор. проф. д.т.н. В. Живков.

Проектиране и изработване на автоматизиран модул за ролково заваряване на резервоари – дог. № 666-2/85, ръководител - проф. д.т.н. В. Гълъбов.

Проектиране на гама вълнови редуктори – дог. № 2517/85, р-л: проф. д-р В. Павлов (финансираща организация ДЕКИТ).

Робототехнически средства и системи за обучение и подготовка на кадри – комплексен дог. № 741/86, р-л проф. М. Константинов.

Създаване на силов агрегат със супермаховик за кар – дог. № 759/1986 г. – ЦНИИТМ „Балкан Прогрес”- София, ръководител - чл. кор. проф. д.т.н. В. Живков.

Разработване и внедряване на нови подходи, методи и средства за въвеждане на компютъризирани системи в обучението – проект София – І, ДКИТ, дог. № 805-20/1986, ръководител доц. д-р Петър Ценов, ЦТА при ТУ- София.

Проучване на съществуващи трансмисии за верижни машини – дог. № 5214/1986 г. – София, ръководител - чл. кор. проф. д.т.н. В. Живков.

Изолация на вибрации и шум. Виброзащита на машини, уреди и апарати-дог. № 849/1987 г. – от тематиката за фундаментални изследвания на Комитет за наука при Министерския съвет, ръководител - чл. кор. проф. д.т.н. В. Живков.

Разработване на програмни системи за обучение по автоматизация на технологичното и конструктивното проектиране - договор № 874-030/1987,  – проект София – ІІ, ДКИТ, ръководител доц.д-р Петър Ценов, ЦТА при ТУ-София

Проучване възможностите за задвижване на градски автобус с хибриден силов агрегат” договор № 893-2/1987 г., етап: П2.1, Ръководител доц. ктн. инж. В. Живков, кат. ТММ, МТФ, финансираща организация КА „Чавдар”-Ботевград.

Разработване на ново окачване на двигатели за мотор „Рекорд-2” – дог. № 14/1987 г. – от тематиката на завод „Рекорд”-Пловдив, ръководител - чл. кор. проф. д.т.н. В. Живков.

Устройство за групово прехвърляне на пластини (УГП-А), дог. № 88-СБМ 1006 “, р-л проф. д.т.н. В. Гълъбов

Експериментално изследване на паровъздушен чук – дог. №305/1988 г. Възложител МК „Фр. Енгелс”-Казанлък. Изпълнител СД „ИКАР” чрез програмен колектив от катедра ТММ на ТУ, ръководител - чл. кор. проф. д.т.н. В. Живков.

Изолация на вибрации и шум. Виброзащита на машини, уреди и апарати-дог. № ТП 27/307/1991 г. – от програмата на МОНК, Национален фонд „Научни изследвания” , ръководител - чл. кор. проф. д.т.н. В. Живков.

Синтез и анализ на хващачи и манипулиращи механизми в съвременната техника – дог. ТН-198/92 с НФ „Научни изследвания”, ръководител проф. д. т. н. В. Гълъбов.

Структурно-метричен синтез на механизми в съвременната техника, Дог. № ММ 210/92 с НФ „Научни изследвания”, научен консултант - проф. д.т.н. В. Гълъбов.

Създаване и изследване на система за управление на хибридна силова система, съдържаща кинетичен акумулатор на енергия и хидрообемна трансмисия, предназначена за задвижване на транспортни средства, дог. ТН-304/93, ръководител - чл. кор. проф. д.т.н. В. Живков.

Теоретичен базис на функционално-структурен подход за проектиране на механизми и машини с цел модернизация на съществуващата техника, дог. № ТН 501/95, с „Научни изследвания”, ръководител проф. д.т.н. В. Гълъбов.

Сравнителни изследвания на вибрации на определени точки от силовата уредба на градски автобус „Чавдар 141” – дог. № 18/1997 г.- Чавдар ЕАД-г. Ботевград, ръководител - чл. кор. проф. д.т.н. В. Живков.

Функционален синтез и многокритериална оптимизация на манипулатори и специализирани роботи, дог. №5033-5/99, Дирекция “Научно-приложни изследвания” - МОН, ръководител проф. д.т.н. В. Гълъбов.

Синтез  на  многоцелеви  манипулатори  за генериране на стерeотипни движения  и прилагането  му  за  проектиране  и  изработване  на учебно–експериментален  стенд - договор № 221-5 НК/2002, НИС при ТУ-София, ръководител проф. д.т.н. В. Гълъбов.

Синтез и изработване на функционален модел на специализиран робот за обслужване на леярски машини и преси - договор №НПР-3/2003, Национален съвет за научни изследвания - МОН, ръководител проф. д.т.н. В. Гълъбов.

Синтез на манипулационни механизми на специализирани роботи за захранване на леярски машини - договор №ТН 1306/2003, Национален съвет за научни изследвания - МОН, ръководител  проф. д.т.н. В. Гълъбов.

Проектиране и изработване на модел на специализиран робот-екстрактор. Договор № 907NI-5/2007 г. между МТФ и НИС при ТУ-София, ръководител на договора: проф. д.т.н. В. Гълъбов.

Изследване динамични характеристики на електромеханични системи. Договор № 955НИ-5/2007, ръководител на договора: проф. д-р Т. Тодоров.

Динамика на електромеханични системи. Договор 08103ни-5/2008, ръководител на договора: проф. д-р Т. Тодоров.

Иновационен център за върхови научни постижения, развитие и трансфер на технологии с насоченост в областта на микро електромеханични системи (МЕМС) и рекупериране на енергия. Договор №Д00-106-5/12.2008 г. между НИС при ТУ-София и фонд "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ", МОМН на РБ, ръководител на договора: проф. д-р инж. Георги Тодоров, участници в екипа: чл. кор. проф. д.т.н. В. Живков, проф. д.т.н. В. Гълъбов и доц. д.т.н. Н. Николов.

Проектиране, изследване и моделиране на механични хващачи за промишлени роботи. Договор № 08060НИ-5/2008, НИС при ТУ-София, ръководител на договора: проф. д.т.н.  В. Гълъбов.

Проектиране и изследване на стенд за изпитване на редуктори. Договор № 091ни059-05/2009, ръководител на договора: проф. д.т.н. В. Гълъбов.

Университетски научноизследователски комплекс (УНИК) за иновации и трансфер на знания в областта на микро/нанотехнологии и материали, енергийна ефективност и виртуалното инженерство. Договор ДУНК 01/3/2009 г. между НИС при ТУ-София и фонд "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ", МОМН на РБ, ръководител на договора: проф. д-р К. Веселинов, ръководител на направление „Енергийно рекупериране“: чл. кор. проф. д.т.н. В. Живков.

Теоретично и експериментално изследване на динамиката на високоскоростен ротор при въртящо се и стационарно изотропно еластично поле върху създаден за целта стенд. Договор №102ни183-5/2010 г. между МТФ и НИС при ТУ-София, ръководител на договора: доц. д-р В. Драганов.

Изследване на процеса на микрообработване на сложни форми чрез лазерно изпаряване. Договор №102ни184-5/2010 г. между МТФ и НИС при ТУ-София, ръководител на договора: доц. д.т.н. Н. Николов.

Проектиране изработване и тестване на МЕМС и макро електромеханични устройства. Договор 102ни182-5/2010, НИС, ТУ-София, ръководител проф. д-р Т. Тодоров.

Разработване на транслиращ модул за виличен повдигач. Договор №2825-5/2010 между НИС при ТУ-София и Вени и Ко ООД, ръководител на договора: доц. д.т.н. Н. Николов

Специализирано обучение по трибология на тема „Съвременни средства за решаване на проблемите с лепливостта, твърдостта и абразивността на породите” на 22 специалисти от „Мини Марица-Изток” ЕАД. Договор №6232-5 между НИС при ТУ-София и „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД, ръководител на договора: доц. д-р М. Кандева.

Теоретични и експериментални изследвания на предавателни механизми с гъвкав елемент и четиризвенна топологична структура. Договор №112пд047-5/2011 г. между МТФ и НИС при ТУ-София, ръководител на договора: доц. д.т.н. Н. Николов, докторант: инж. С. Янева.

Моделиране и изследване на кинетичен пиезолектричен микро-генератор на енергия. Договор №112пд046-5/2011 г. между МТФ и НИС при ТУ-София, ръководител на договора: проф. д-р Т. Тодоров; докторант: инж. И. Иванов.

Моделиране и изследване на манипулационни механизми на роботи - екстрактори на отливки със средствата на виртуалното инженерство. Договор №112пд045-5/2011 г. между МТФ и НИС при ТУ-София, ръководител на договора: проф. д-р Г. Тодоров; докторант: инж. Я. Софронов.

Моделиране и оптимизация посредством метода на крайните елементи на структури с внезапна загуба на устойчивост. Договор №112пд049-5/2011 г. между МТФ и НИС при ТУ-София, ръководител на договора: проф. д-р инж. Г. Тодоров; докторант: инж. Ч. Георгиев.

Параметрична и структурна оптимизация на механичен акумулатор на основа високоскоростен маховик по критерий енергийна плътност. Договор №112пд048-5/2011 г. между МТФ и НИС при ТУ-София, ръководител на договора: проф. д-р инж. Г. Тодоров: докторант: инж. Г. Чакмаков.

Изследване на резонанс при микро-виброударни електромеханични устройства за добив на енергия. Договор № 122ПД0013-05/2012, НИС, ТУ-София, ръководител на договора: проф. д-р Т. Тодоров; докторант: инж. Г. Петков.

Проектиране, изработване и изследване на ултразвуков пиезоелектричен микрогенератор на енергия. Договор № 122ПД0055-05/2012, НИС, ТУ-София, ръководител на договора: проф. д-р Т. Тодоров; докторант: инж. Р. Йосифов.

Проектиране и изработване на клапан с повишени енергийни характеристики, задвижван от сплави с памет на формата. Договор № 122ПД0050-05/2012, НИС, ТУ-София, ръководител на договора:проф. д-р Т. Тодоров; докторант: инж. В. Кличев.

Проектиране на импулсен вариатор с повишени енергийни характеристики и стенд за неговото изследване. Договор № 122ПД0020-05/2012, НИС, ТУ-София, ръководител на договора: проф. д-р Т. Тодоров; докторант инж. Л. Цонов.

Диагностика и организация на планов ремонт на тъкачни машини с гъвкави рапири. Договор № 122ПД0052-05/2012, НИС, ТУ-София, ръководител на договора: доц. д-р И. Рахнев; докторант: инж. К. Димитров.

Теоретични и експериментални изследвания на малтийски механизми. Договор № 122ПД0056-05/2012, НИС, ТУ-София, ръководител на договора: доц. д-р В. Драганов; докторант инж. В. Григоров.

Изследване на технологиите за бързо изграждане на дентални импланти. Договор № 122ПД0029-05/2012, НИС, ТУ-София, ръководител на договора: доц. д.т.н. Н. Николов; докторант инж. В. Митов.

Разработване и издаване на научна монография на тема „Контактният подход в инженерната трибология” с автор Мара Кандева-Иванова. Договор № ДНИМ 01-044/80 между НИС при ТУ-София и ФНИ, МОМН, ръководител на договора: доц. д-р М. Кандева.

Научно-технологични и информационно-образователни услуги по трибология и механика. Възлагателен договор № 62-32-5/2012, НИС, ТУ-София, ръководител на договора: доц. д-р М. Кандева.

Оптимизация на приложни пространствени механизми от типа Constant-velocity joint. Договор № 142ПД0003-05/2014, НИС, ТУ-София, ръководител на договора: доц. д-р Ст. Гарабитов; докторант инж. В. Иванов.

Проектиране и изработване на стенд за изследване на характеристики на сплави с памет на формата. Договор № 122ПД0012-05/2015, НИС, ТУ-София, ръководител на договора: проф. д-р Т. Тодоров; докторант инж. Я. Ралев.

 

МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

TEMPUS JET – 12417 – 97 – Въвеждане на образователни степени в машинно-технологичните факултети в България – координатор на проекта чл. кор. проф. д.т.н. В. Живков.

TEMPUS JET – 1877-91/*1 – Manufacturing Metrology and Industrial Enginering at the Technical University Sofia 1991-1994 - 196 000 eku.

TEMPUS JET 01033 95 – Development of English Language Department of Engineering /ELDE/ at TU-Sofia 1995- 40 000 eku.

Project Exploratory Award Proposal No EXAW 1999-01370 “Automation of machine casting processes”, Programme “Competitive and Sustainble Growth”, EC Fifth Fremework Program, ръководител - проф. д.т.н. Витан Гълъбов.

„ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ” – проект „Разработване на концепция на система за професионално обучение и реализация на завършващи инженери”- 18.09.2001 г. – 11.03.2003 г. – 39 760 eвро.

„ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ” – проект „FAC (Forum for Alternating Chemacal Edication)” 01.11.2001 г. – 31.10.2004 г. – 775 881 евро.

Разработване на триботехнология и устройства за реновиране на въздушни филтри TREFA, експлоатирани в условията на корпорация „Казахмыс” – Република Казахстан. Договор №4155М-5 между НИС при ТУ-София и ТОО „Рудсервис К” г. Жезказкан, Република Казахстан, ръководител на договора: доц. д-р М. Кандева.

Триботехнологични изследвания и окачествяване на композитни материали и покрития, смазвани с биоразградими течности. Договор №ДНТС 02/12/2010 г. между НИС при ТУ-София и ФНИ, МОМН, по програма на МОМН Конкурс за двустранно сътрудничество между Румъния и България – 2010 г., ръководител на договора от страна на България: доц. д-р М. Кандева; ръководител на договора от страна на Румъния: проф. д-р инж. Андрей Тудор от Политехнически университет - Букурещ, катедра „Трибология и машинни елементи”.

Двустранно научно сътрудничество за академични години 2011/2014 между ТУ-София и UNIVERSITADE NOVA DE LISBOA (Лисабон), ЕРАЗМУС програма, ръководител на договора: проф. д-р Т. Тодоров.

Двустранно научно сътрудничество за академични години 2013/2014 между ТУ-София и YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY (Истанбул), ЕРАЗМУС програма, ръководител на договора: доц. д-р М. Кандева.

Двустранно научно сътрудничество за академични години 2013/2014 между ТУ-София и UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI (Галац), ЕРАЗМУС програма, ръководител на договора: доц. д-р М. Кандева.

Modern Trends in Education and Research on Mechanical Systems - Bridging Reliability, Quality and Tribology. Проект CEEPUS III: CIII-BG-0703-01-1213, координатор за ТУ-София: доц. д-р М. Кандева.

 

ДОГОВОРИ СЪС СВЕТОВНАТА БАНКА

Проект № 28 – Информационна система за ефективно управление и администриране на учебната дейност – обща сума 390 000 лв., краен срок 31.03.2004 г., ръководител: чр. кор. проф. д.т.н. В. Живков.

Проект № 38 – Усъвършенствуване на университетските системи за управление на качеството на обучение /СОПКО/ - обща сума 194 500 лв., краен срок 31.03.2004 г. , ръководител: чр. кор. проф. д.т.н. В. Живков.

Проект № 31-I – Система за подпомагане на подготовката, разширяване на знанията и самооценка по дисциплините Теоретична и Приложна механика – обща сума – 62 000 лв., краен срок 31.12.2003 г., ръководител: чл. кор. проф. д.т.н. В. Живков.

 

ДОГОВОРИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областта на виртуалното инженерство и индустриалните технологии. Договор: BG051PO001-3.3.06 – 0046, ОП РЧР, ръководител на договора: проф. д-р Г. Тодоров, зам. ръководител на договора: доц. д.т.н. Н. Николов, координатор: доц. д-р, д-р Я. Стоянова.

Развитие на електронни форми за дистанционно обучение в областта на съвременни индустриални технологии за нуждите на учебния процес на МТФ при ТУ-София. Договор: BG051PO001-4.3.04-0045, ОП РЧР, ръководител на договора: проф. д-р Г. Тодоров, в проекта участва целия състав на кат. ТММ.

Актуализиране на учебните планове и програми на специалностите във ФЕТТ, ФТК и МТФ на ТУ-София и създаване на нова съвместна магистърска  специалност в съответствие с потребностите на пазара на труда. Договор: BG051PO001-3.1.07-0048, ОП РЧР, ръководител на договора: доц. д-р Е. Манолов (ФЕТТ), в проекта участва целия състав на кат. ТММ.

 

ДОГОВОРИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТО­СПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА”

Изследване и развитие на иновативна фамилия компактни резистивни температурни сензори с повишена надеждност за автомобилната промишленост. Договор: BG161PO003-1.1.06-0045-C0001/2011, участници в проекта: доц. д.т.н. Н. Николов, доц. д-р, д-р Я. Стоянова.

Изследване на фамилия сервоклапани с директно дигитално сервозадвиждване – ДДСЗ. Договор: BG161PO003-1.1.06-0007-C0001, участници в проекта: доц. д.т.н. Н. Николов, доц. д-р, д-р Я. Стоянова.

Инфраструктура за бързо дигитално изграждане и материализиране на персонални костни и зъбни импланти. Договор: BG161PO003-1.2.04-0037-C0001. Бенефициент: Технически университет София, Машинно-технологичен факултет, ръководител на договора: доц. д.т.н. Н. Николов; участници в екипа: доц. д-р А. Цокев, ас. Я. Софронов, докт. инж. Д. Даскалова.

 

ИЗОБРЕТЕНИЯ

Гълъбов, В., Гълъбова, С. Пружинен индикаторен механизъм, Авт. св. BG, № 17409, 1971.

Гълъбов, В. Учебен стенд за кинематичен анализ на гърбичен механизъм,   Авт. св. BG, № 18345, 1972.

Гълъбов, В., Гълъбова, С., Дипчев, В. Лентонавиващ механизъм,  Авт. св. BG, № 18246, 1972.

Гълъбов, В., Константинов, М. Метод и устройство за производство на некръгли зъбни колела. Авт. св. BG, № 17066, 1972.

Гълъбов, В., Константинов, М. Метод и устройство за серийно изработване на некръгли зъбни колела, Авт. св. BG, № 21276, 1972.

Гълъбов, В., Андонов, А. Устройство за обработване на гърбици, Авт. св. BG, № 20440, 1974.

Константинов, М., П. Генова, А. Андонов. Фрикционен двускоростен еласторедуктор. Авт. св. № 22945, 1975 г.

Гълъбов, В. Грайферен механизъм с дискретно променлива захващаща сила, Авт. св. BG, № 23793, 1976.

Гълъбов, В. Зъбен механизъм с двустепенно преводно отношение, Авт. св. BG, № 24011, 1976.

Гълъбов, В. Механизъм с продължителен точен престой на изпълнителното звено, Авт. св. BG, № 24157, 1976.

Гълъбов, В. Многопозиционен шарнир, Авт. св. BG, № 23691, 1976.

Андонов, А. и колектив. Фрикционен вълнов редуктор. Авт. св. № 24503, 1977 г.

Гълъбов, В. Захващащо устройство с инерционно осигуряване на захващането, Авт. св. BG, № 24984, 1977.

Гълъбов, В. Механизъм за преобразуване на въртеливо движение на задвижващото звено във възвратно движение с престой на изпълнителното звено, Авт. св. BG, № 25331, 1977.

Гълъбов, В., Константинов, М., Гълъбова, С., Джамджиев, Н. Шарнирно-лостов грайферен механизъм с постоянно преводно отношение,  Авт. св. BG, № 25415, 1977.

Гълъбов, В., Константинов, М., Джамджиев, Н. Грайферен механизъм с разширени възможности на хващане, Авт. св. BG, № 26234, 1978.

Гълъбов, В., Константинов, М., Джамджиев, Н. Грайферен механизъм със стабилизиран захват, Авт. св. BG, № 26427, 1978.

Гълъбов, В., Сарафов, И. Устройство за кинезитерапия, Авт. св. BG, № 29300, 1979.

Гълъбов, В. и др. Устройство за механотерапия на долните крайници, Авт. св. BG, № 30800, 1980.

Андонов, А. и колектив. Механизъм за задвижване на тръбопроводна арматура с фрикционен вълнов редуктор. Авт. св. № 33989, 1981 г.

Гълъбов, В., Петрова, М. Устройство за кинезитерапия на долните крайници, Авт. св. BG, № 32444, 1981.

Константинов, М., Ю. Алкалай, П. Райчинов, И. Сотиров, С. Душков, А. Андонов, В. Павлов, П. Генова, Б. Георгиев, В. Гълъбов, Д. Патьов. Манипулатор за маркиране на горещи рулони с течна боя. Авт. св. № 30216,1981 г.

М. Константинов, Ю. Алкалай, П. Райчинов, И. Сотиров, С. Душков, А. Андонов, В. Павлов, П. Генова, Б. Георгиев, В. Гълъбов, Д. Патьов. Манипулатор за маркиране на горещи рулони с твърда боя. Авт. св. № 30215, 1981 г.

Константинов, М., Ю. Алкалай, П. Райчинов, И. Сотиров, С. Душков, А. Андонов, В. Павлов, П. Генова, Б. Георгиев, В. Гълъбов, Д. Патьов. Манипулатор за оформяне  и връзване на рулони от ламарина чрез точково заваряване. Авт. св. № 30830 от 09.12.1981 г.

Гълъбов, В. и др. Захващащо широкообхватно устройство, Авт. св. BG, № 34228, 1982.

Гълъбов, В. и др. Призматична сачмена направляваща, Авт. св. BG, № 45443, 1983.

Гълъбов, В. Манипулатор. Авт. св. BG, № 34224, 1982.

Гълъбов, В. Универсален  манипулатор. Авт. св. BG, № 34226, 1982.

Гълъбов, В., Константинов, М. Манипулатор. Авт. св. BG, № 35505, 1982.

Гълъбов, В., Манипулатор. Авт. св. BG, № 34225, с приоритет от 22.02.1982.

Константинов, М., Гълъбов, В., Будакова, З., Кокалов, Н. Устройство за измерване точността на позициониране и ориентация на манипулатори и роботи, Авт. св. BG, № 36674, 1982.

Гълъбов, В. Широк обхватен центриращ хващач. Авт. св. BG, № 36822, 1983.

Гълъбов, В., Андонов, А. Хващач за еднотипни изделия. Авт. св. BG, № 36823,1983.

Гълъбов, В., Карагьозов, Д. Манипулатор за детайли. Авт. св. BG, № 51920, 1985.

Павлов, Ст. Диференциален амортизатор № 36451, 1984     

Андонов, А. и колектив. Зъбна двойка за вълнов редуктор. Авт. св. № 39239, 1985 г.

Андонов, А., В. Павлов, Е. Даскалова, К. Задгорски, М. Константинов, П. Генова. Фрикционен вълнов редуктор. Авт. св. № 36823, 1985 г.

Павлов, В., П. Генова, М. Константинов, А. Андонов, Д. Патьов. Вълнова елестопредавка. Авт. св. № 71090, 1985 г.

Андонов, А. и колектив „Манипулатор за ролково заваряване” Авт. св. № 47083 от 15.12.1988 г. В23 К11/06.

Павлов, В., П. Генова, А. Андонов, Д. Патьов. Фрикционен вълнов еласторедуктор. Авт. св. № 69740, 1988 г.

Гълъбов, В. и др. Двоен хващач за колянови валове, Авт. св. BG, № 46043 А, 1988.

Гълъбов, В., Вълков, В., Андонов, А., Яйчева, М., Маринов, Ц. Манипулатор за ролково заваряване. Авт. св. BG, № 47083, 1988.

Гълъбов, В. и др. Хващач за листов материал, Авт. св. BG, № 50312 А ,1990.

Тодоров Т. С., Милков М. Й., Николов Р. Ф. Машина за изработване на текстилни подови покрития, Патент BG 61147 B1, 1992.

Павлов, Ст. Механизъм за реализация и управление наклона и водене нишката в ерозийни нишкови машини № 61157, 1997.

Павлов, Ст. Многопозиционна вибрационна машина № 52155, 1998.

Андонов, А. и колектив. Механизъм за задвижване на разединители, Свидетелство за промишлен дизайн № 4146 от 29.05.2001 г. МКПД 15-01.

Гълъбов, В., Славков, В. Манипулатор за дозиране и захранване на леярски машини. Патент за изобретение BG № 64172 В1, Патентно ведомство на Република България, 2004.

Гълъбов, В., Славков, В., Николов, Л. Леярски дозиращ манипулатор. Заявка за патентоване на изобретение BG рег. № 107279, заявено на 15.11.2002, Патентно ведомство на Република България, 2004.

Гълъбов, В., Славков, В., Славов, Г., Витков, В., Делчев, К., Николов, Н. Манипулатор за обслужване на леярски машини. Патент за полезен модел BG 662 Y1. Патентно ведомство на Република България, 2004.

Гълъбов, В., Славков, В., Николов, Н. Леярски дозиращ манипулатор. Патент за изобретение BG 64863 B1. Бюлетин №7 на Патентно ведомство на Република България, 31.07.2006, 4 с.

Стоичков, К. Вариатор с компенсирано зацепване. Свидетелство за регистрация на полезен модел 1127. Бюлетин №11 на Патентно ведомство на Република България, 28.11.2008.

Гълъбов, В., Николов, Н., Савчев, С. Манипулатор. Патент за изобретение BG65641B1. Бюлетин №4 на Патентно ведомство на Република България, 30.04.2009, 4 с.

Гълъбов, В., Савчев, С., Николов, Н. Леярски манипулатор. Патент за изобретение BG 65582 B1. Бюлетин №1 на Патентно ведомство на Република България, 30.01.2009, 4 с.

Гълъбов, В., Стоянова, Я., Славов, Г. Адаптивен хващач. Патент за изобретение BG 66259 B1. Бюлетин №10 на Патентно ведомство на Република България, 31.10.2012, 4 с.

Савчев, С., Славов, Г., Марчовски, Б. Модул за ротация на черпак на леярски дозиращ манипулатор. Свидетелство за регистрация на полезен модел 1688. Бюлетин №5 на Патентно ведомство на Република България, 31.05.2013.

Тодоров, Г., Николов, Н., Пейков, В. Планетен зъбен механизъм. Заявление за издаване на патент. Вх. № 110881/09.03.2011 на ПВ на РБ. Бюлетин №9 на Патентно ведомство на Република България, 30.09.2013, с. 15-15.

Тодоров, Г., Николов, Н., Пейков, В. Серво клапан с директно дигитално управление. Заявление за издаване на патент. Вх. № 110980/30.06.2011 на ПВ на РБ. Бюлетин №9 на Патентно ведомство на Република България, 30.09.2013, с. 15-16.

Живков, В., Николов, Н., Тодоров, Г., Драганов, В., Стоянова, Я., Кочев, Л., Маринов, Ф., Данчев, И. Хидравличен асансьор с кинетичен акумулатор на енергия. Заявление за издаване на патент. Вх. № 111125/26.01.2012 г. на ПВ на РБ. Бюлетин №7 на Патентно ведомство на Република България, 31.07.2013, с. 10-11.

Живков, В., Николов, Н., Тодоров, Г., Драганов, В., Стоянова, Я., Кочев, Л., Маринов, Ф., Данчев, И. Хидравличен асансьор с кинетичен акумулатор на енергия. Свидетелство за регистрация на полезен модел 1974. Бюлетин №10 на Патентно ведомство на Република България, 31.10.2014, с. 50-50.

Живков, В., Николов, Н., Тодоров, Г., Драганов, В., Чакмаков, Г., Георгиев, Ч., Стоянова, Я., Кочев, Л. Метод за създаване на предварително напрегнати навити от нишки или ленти супермаховици. Заявление за издаване на патент. Вх. № 111126/26.01.2012 г. на ПВ на РБ. Бюлетин №7 на Патентно ведомство на Република България, 31.07.2013, с. 11-11.

Живков, В., Николов, Н., Тодоров, Г., Драганов, В., Чакмаков, Г., Георгиев, Ч., Стоянова, Я., Кочев, Л. Метод за създаване на предварително напрегнати навити от нишки или ленти супермаховици. Свидетелство за регистрация на полезен модел 1946. Бюлетин №8 на Патентно ведомство на Република България, 29.08.2014, с. 46-46.

Тодоров, Г., Иванов, Цв., Николов, Н. Платформа за транспорт на хора в инвалидни колички по стълби. Свидетелство за регистрация на полезен модел 1989. Бюлетин №11 на Патентно ведомство на Република България, 28.11.2014, с. 55-56.

Тодоров, Г., Грозданова, С., Стоев, Св. Осигуряваща система срещу погрешно включване от оператор на контактна система за електрошкафове с изваждаеми шасита с механично задвижване. Свидетелство за регистрация на полезен модел 1951. Бюлетин №8 на Патентно ведомство на Република България, 29.08.2014, с. 47-48.

Тодоров, Г., Грозданова, С., Николов, Н. Контактна система за електрошкафове с изваждаеми шасита. Свидетелство за регистрация на полезен модел 1954. Бюлетин №8 на Патентно ведомство на Република България, 29.08.2014, с. 48-49, Бюлетин №9 на Патентно ведомство на Република България, 30.09.2014, с. 502-502.

Тодоров, Т., Милков, М. Устройство за задвижване на клапани чрез сплави с памет на формата. Заявление за издаване на патент. Вх. № 111503/17.06.2013 на ПВ на РБ. Бюлетин №12 на Патентно ведомство на Република България, 30.12.2014, с. 11-12.

Тодоров, Г., Николов, Н., Софронов, Я. Планетен зъбен редуктор. Заявление за издаване на патент. Вх. № 111776/17.06.2014 на ПВ на РБ. Бюлетин №2 на Патентно ведомство на Република България, 29.02.2016, с. 11-12.

Гарабитов, Ст., Иванов, В. Сомоуправляващ се съединител за пресичащи се валове. Свидетелство за регистрация на полезен модел 2075. Бюлетин №6 на Патентно ведомство на Република България, 30.06.2015, с. 51.

Зъбчев, Г., Тодоров, Г., Николов, Н. Джойстик. Заявление за издаване на патент. Вх. № 112068/31.07.2015 г. на Патентно ведомство на Република България.

Гълъбов, В., Савчев, С., Славов, Г. Леярски дозиращ манипулатор. Свидетелство за регистрация на полезен модел 2212. Бюлетин №4 на Патентно ведомство на Република България, 28.04.2016, с. 49.

Гълъбов, В., Савчев, С., Славов, Г. Екстрактор. Свидетелство за регистрация на полезен модел 2213. Бюлетин №4 на Патентно ведомство на Република България, 28.04.2016, с. 49-50.