Print this page

Катедра ТММ

Jun 27, 2017

Катедрен съвет


Категория: General
Публикувано от: nickn


СЪОБЩЕНИЕ

На 03.07.2017 г. от 14.00 ч. в зала 3201 ще се проведе разширен катедрен съвет на катедра „Теория на механизмите и машините” при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на проект на дисертационен труд за зачисляване в свободна докторантура на маг. Златина Иванова Ценова на тема „Оценка на риска при аварийни ситуации в цинково производство”.Next page: За нас